ورود کاربران
پست الکترونیکی :
کلمه عبور :

برنامه زمانبندی و شماره پنل پوسترهای رویکرد آموزش علوم زمین

محل نصب

زمان

شماره پنل

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

1

حاجی کریمی، جواد کاکایی

لزوم آموزش عملی درس زمین شناسی و مکان یابی ایستگاههای آموزشی در استان ایلام

1

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

2

شریف کامیابی ، پرویز انصاری راد

بررسی شایستگی‌‌های حرفه‌ای مورد نیاز برای دبیران زمین شناسی در وضعیت مطلوب

2

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

3

 

مهری السادات نعمتی

چالش های موجود در آموزش زمین شناسی  (زمین شناسی سوم دبیرستان و علوم زمین پیش دانشگاهی)

3

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

4

فروزان ناصری

نگاهی به مشکلات تدریس درس زمین شناسی و مسائل مرتبط با آن

4

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

5

فرشته احسانی فر-مریم نویدی-سمیرا وزیری

تدریس مشارکتی علوم زمین شناسی

5

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

6

مریم ریحانی ،

تحلیل محتوای کتاب زمین شناسی سال سوم متوسطه بر اساس سوالات آخر بخش و سوالات متن کتاب

6

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

7

زهره یوسفیان ملا

نقش فناوری اطلاعات در آموزش علوم زمین

7

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

8

رسول شریفی نجف آبادی ، بهرور صاحب زاده،

جایگاه زمین شناسی در برنامه های درسی دانش آموزان و دانشجو-معلمان دوره ابتدایی

8

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

9

اسداله مرادی

نقش رسانه ها و وسایل کمک آموزشی در آموزش علوم زمین

9

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

10

معصومه قلیچ خانی

کاربردی کردن آموزش زلزله به دانش آموزان و وظایف مسئولین مدارس در قبال زلزله

10

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

11

اسداله مرادی -حسین ملک رئیسی-

نقش فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش علوم زمین

11

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

12

بهروز صاحب زاده

توسعه ی دانش ها و مهارت های حرفه ای معلمین برای ارزشیابی موثر عملکردهای یادگیری دانش آموزان در درس علوم زمین

12

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

13

بهروز صاحب زاده- زهره افشاری- سعیده سرگلزایی

اثربخشی روش های یاددهی- یادگیری مشارکتی  در آموزش  علوم زمین

13

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

14

علی رضا کیخا، بهروز صاحب زاده، زهرا خردمند

مدل ها و  رویکردهای آموزشی در فرآیند یاددهی- یادگیری علوم زمین

14

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

15

بهروز صاحب زاده، علی رضا کیخا

بازتعریف اهداف و روش ها برای آموزش موثر علوم زمین

15

محل نصب

زمان

شماره پنل

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

16

زهره افشاری، بهروز صاحب زاده، زهرا خردمند

ترسیم الگوی آموزش بحث گروهی علوم زمین در کلاس درس با بررسی آیات قرآن مجید

16

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

17

بهروز صاحب زاده، سیدرسول شریفی، سعیده سرگلزایی مقدم

تغییر در فرآیند آموزش  علوم زمین با  رویکرد آموزش مهارتهای شهروندی

17

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

18

طاهره نادری،

چگونه می توان یادگیری وعلاقه مندی دانش آموزان سوم تجربی در مبحث حرکات آب  اقیانوس ها با تکنیکی براساس تفسیر آیه 19 سوره الرحمن افزایش  دهم(Learnin

18

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

19

طاهره نادری  حسین میرزایی

بررسی ضرورت راه اندازی دبیرخانه کشوری درس معدن در آموزش و پرورش

19

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

20

طاهره نادری مریم نادری

بررسی نقش آموزش و پرورش در آموزش آمادگی در برابر زلزله

20

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

21

بهروز صاحب زاده،‌ شریفی،

نگاهی دو باره به تعریف  زمین شناسی و روش آن

21

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

22

اعظم غلامی - زهرا زارع

کاربرد مفاهیم زمین شناسی در آموزش زیست شناسی (اکولوژی،تکامل،سلامت و بهداشت

22

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

23

مریم رفیعی- فیروزه میر حسینی

معرفی الگوهای تدریس موثر در تدریس موفق زمین شناسی

23

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

24

علی رضا کیخا، بهروز صاحب زاده،زهرا خردمند

تحلیلمیزان فعال بودن محتوای آموزشی کتاب زمین شناسی پایه یسوم متوسطه (چاپ 1391) با روش ویلیام رومی

24

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

25

علی زارع ، بهروز صاحب زاده،‌سعیده سرگلزایی

بررسی تاثیر آموزش علوم زمین با استفاده از برنامه های رایانه ای چندرسانه ای بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

25

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

26

سیده فاطمه مرتضوی

دلایل اهمیت علم زمین شناسی وچالش های موجود در آموزش علوم زمین

26

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

27

اعظم رضایی، محمد صداقتی ، منصوره علیمردان

اصلاح، بهبود و ارتقاء فرایند یاددهی در آموزش زمین شناسی

27

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

28

مریم کوچکی

شناسایی موانع و ارایه راهکارهایی جهت بهبود فرآیند آموزش زمین شناسی

28

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

29

ناهید ثامتی -سعیده افضلی

جایگاه آموزش زمین شناسی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه درسی

29

 

محل نصب

زمان

شماره پنل

نام و نام خانوادگی

عنوان مقاله

ردیف

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:20-13:35

30

سوسن شیرازی مطلق - الهه شیرازی مطلق

جایگاه آموزش علوم زمین در آموزش و پرورش

30

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

1

فرزانه رجایی

نقش گروه آموزشی به عنوان یک عامل محیطی  بر آموزش زمین شناسی

31

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

2

هاله تیمورزاده

پروژه‌های همکاری بین‌المللی در آموزش زمین‌شناسی

32

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

3

رسول شریفی نجف آبادی، ناهید ایران نژاد نجف آبادی،.

نقش آموزش زمین شناسی در پرورش تفکر سازمان دهنده

33

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

4

غلامرضا صادقی

آسیب شناسی آموزش علوم زمین در ایران

34

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

5

مجید کوهستانیان

دو دو تا می شود 4 تا!

35

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

6

خدیجه امانی منوچهرمحمد پور

تأثیر متناسب سازی کتاب زمین شناسی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان سال سوم تجربی استان البرز

36

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

7

زهرا امجدی یکتا

روش های ایجاد انگیزه در آموزش زمین شناسی

37

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

8

مهرانگیز کریمیان ،محبوبه محمودی

کاربرد مدلهای یادگیری تیمی درآموزش

38

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

9

دکتر عطیه سادات صابری

آموزش زمین شناسی با ترسیم نقشه های موضوعی (مبتنی بر استفاده از روش های فعال تدریس و آموزش فاوا ) »

39

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

10

سعیده سرگلزایی مقدم، بهروز صاحب زاده، علی زارع

بررسی تاثیر استفاده از رسانه های یادگیری در آموزش علوم زمین در یادگیری و رغبت به تحصیل دانش آموزان و رضایت شغلی معلمین

40

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

11

سیده فاطمه مرتضوی

دلایل اهمیت علم زمین شناسی وچالش های موجود در آموزش علوم زمین

41

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

12

مسعود کیمیاگری - تقی آقاحسینی

شیوه‌های استفاده‌ی موثر از منابع وب در آموزش علوم زمین بر اساس روی‌کرد ساخت‌گرایانه‌ی تعاملی

42

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

13

محمدحسن بازوبندی و خدیجه امانی

بررسی میزان انطباق برنامه درسی زمین شناسی دفتر تالیف با برنامه درسی ملی

43

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

14

فریبا بشیری اسگویی

اهمیت زمین شناسی از دیدگاه قرآن

44

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

15

شیرین سلیمیان

تبیین جو آموزش علوم زمین درراستای بهینه سازی چند هدفه با استفاده ازآمیختگی تئوری آشوب والگوی نوین تدریس شبیه سازی

45

 

محل نصب

زمان

شماره پنل

نویسندگان

عنوان مقاله

ردیف

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

16

پرویز انصاری راد

بررسی چگونگی مطالعه ی کانی های رسی به وسیله ی دیفراکتومتر اشعه ی ایکس جهت استفاده ی دبیران در آموزش زمین شناسی

46

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

17

محمد حسین نژاد,پرویز انصاری راد,فاطمه نذیری

تحلیل محتوای کتاب های علوم پایه هفتم از نظرمفاهیم و عناصر زمین شناسی

47

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

18

دکترمحمد حسین نژاد ,نرگس هارونی

تحلیل  محتوای کتاب های علوم دوره ی دوم دبستان از نظر مفاهیم و عناصر زمین شناسی

48

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

19

دکترمحمد حسین نژاد ,صدیقه اردانی

تحلیل محتوای کتاب های علوم دوره ی اول دبستان از نظر مفاهیم و عناصر زمین شناسی

49

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

20

رقیه فرهمندی

تأثیر عوامل محیطی بر آموزش زمین شناسی

50

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

21

جواد توسلی نوقابی.نعمت جعفریان

بررسی اثربخشی مدل چرخه یادگیری  5E  و بکارگیری فناوری های آموزشی در آموزش درس زمین شناسی دانش آموزان دبیرستانهای مشهد

51

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

22

شیدا حدادی

روش های نوین آموزش و کیفیت بخشی آموزش زمین شناسی

52

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

23

رضاقاسمی

بازدید های زمین شناسی پیرامون مشهد مخصوص دانش آموزان

53

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

24

محسن یزدان، میترا جنتی جهرمی

بررسی آموزش علوم تجربی با تاکید بر آموزش زمین شناسی در بر نامه درسی ایران و مطالعه تطبیقی آن باچند کشورجهان

54

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

25

مسعود کیمیاگری، تقی آقاحسینی

استفاده از شبیه‌سازی‌ها (و سایر رسانه‌های تصویری) برای ایجاد موقعیت‌های یادگیری  کارآمد در آموزش علوم زمین

55

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

26

الهه میری

روش های نوین آموزش وکیفیت بخشی آموزش زمین شناسی

56

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

27

دوست محمد سمیعی

بررسی مفاهیم زمین شناسی در کتاب های درسی علوم ابتدایی در 90 سال گذشته

57

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

28

ناهید رحیمی ، محمد علیپور ارجستان

بررسی مشکلات تدریس درس زمین شناسی در آموزش و پرورش

58

جنب سالن شهید بهشتی/سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور

13:35-13:50

29

علیرضا زاهدی

اثرات آموزش های زمین شناسی و آب و هوایی بر نظام مدیریت بحران و مخاطرات طبیعی در مدارس کشور

59

 


تاریخ درج : يکشنبه 27 بهمن 1392
تعداد بازديد از اين صفحه : 2670
آخرين تاريخ بازديد :2 مهر 1397  12:33
Copyright 2010 GSI Congress
انتخاب وب سایت مورد نظر :